Supervision og sparring

Som leder i et socialt tilbud skal du holde mange bolde i luften, kunne prioritere imellem talrige opgaver og bibeholde fokus på kerneopgaven. Via supervision og sparring kan jeg støtte såvel dig som dit lederteam med at sætte mål og retning på  ledelsesopgaven. Hvad er de væsentligste kort- og langsigtede mål, og hvilke strategier og tilgange er de bedst egnede. Hvor har du/I brug for at blive udfordret?

Jeg kan også tilbyde supervision og sparring til personaleteams i forhold til særlige faglige udfordringer. Eksempelvis borgere med udadreagerende adfærd eller andre tegn på mistrivsel.

Mentor for nye ledere

Den første tid som ny leder kan være vanskelig og udfordrende. Du skal kunne motivere og skabe visioner og samtidig administrere og kende til regler og procedurer.

Jeg kan som mentor tilbyde en “Start-pakke”, hvor jeg guider dig igennem de første måneder, hjælper dig med at finde din personlige lederstil og vejleder dig i forhold til konkrete opgaver og udfordringer. 

En “Start-pakke” kan bestå af 5-10 sparringer af 1½ times varighed.

Projektstyring

Alle sociale tilbud har løbende små og store projekter, som skal gennemføres. Desværre oplever mange organistioner ofte, at man man ikke opnår de ønskede resultater. Langt de fleste gange skyldes det manglende eller for dårlig projektstyring. 

Jeg kan tilbyde at stå for selve projektstyringen – sørge for en god organisering af projektet, få sat mål og retning fra start, lave en realistisk fase- og tidsplan, sikre planen bliver fulgt, følge op på aftalte milepæle og være garant for afslutning og evaluering.

Eksempler på projekter kan være implementering af nyt takstfinansierings system, gennemførelse af en omstrukturering, forebyggelse, håndtering og læring  af voldsomme episoder eller specifikke tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet.

Kvalitetssikring

Der stilles meget store krav til kvaliteten af sociale tilbud og det kan være vanskeligt at have styr på alt. Måske Socialtilsynet er kommet med anbefalinger eller påbud, som der skal rettes op på.

Jeg kan hjælpe lederen/ledelsen med at få udarbejdet de nødvendige retningslinjer og sikre implementeringen i personalegruppen og den daglige drift. 

Ligeledes kan  jeg være med til at højne kvaliteten af de individuelle mål og den daglige skriftlige dokumentation.

Teamudvikling 

Velfungerende personale-  og lederteams er fundamentet for udførelsen af kerneopgaven.

Jeg kan vejlede lederen/ledelsen i hvorledes der skabes fælles retning, commitment, gode faglige relationer og høj grad af social kapital. Herunder vil jeg kunne hjælpe med at forbedre jeres mødekultur, så møderne opleves meningsfulde og produktive.

Ligeledes kan jeg understøtte konkret planlægning og afholdelse af teamudviklingsaktiviteter.

Vikar for leder

Jeg kan for en midlertidig periode (4-12 uger) varetage den daglige ledelse og drift af en afdeling eller et bo-/dagtilbud. Dette kan være relevant, hvis en leder bliver sygemeldt, eller akut fratræder sin stilling.

Det er en forudsætning, at vikaropgaven kan løses på reduceret timetal (25-30 t/uge), således jeg sideløbende kan varetage enkelte andre konsulentjobs.

 

Jeres ønsker og behov

Kontakt mig også meget gerne, hvis der er brug for support til andre ledelsesmæssige eller faglige opgaver og udfordringer. 

Jeg siger fra, hvis opgaven ligger udenfor mine kompetencer. Eventuelt kan jeg henvise til andre konsulenter.